HOME VISION & PROFILE CERTIFICATION PRODUCTS TECHNOLOGY NEWS & EVENT KNOWLEDGE CONTACT US

NEWS & EVENTS
ข่าวสารและกิจกรรม

เข้าร่วมประชุมวิชาการ OIE Forum 2015 : "Challenge for the future"

  นักเรียนจาก วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส เข้าศึกษาดูงาน

 
ไทยสิน มอเตอร์ มานูแฟคเชอริ่ง ร่วมออกบูธกับงาน Vietnam Manufacturing Expo 2015

  เข้าเยี่ยมชม JAT Autoparts and Industry Equipments Manufacturing JSC.

 
เข้าร่วมสัมมนานอกสถานที่

  ไทยสิน มอเตอร์ มานูแฟคเชอริ่ง ร่วมออกบูธกับงาน SITEX EXPO 2015

 
ร่วมต้อนรับคณะผู้แทนการค้าจากหอการค้าและอุตสาหกรรมเจดดาห์

  ไทยสิน มอเตอร์ มานูแฟคเชอริ่ง ร่วมออกบูธกับงาน Bangkok RHVAC 2015

 
งานแถลงข่าวอย่างเป็นทางการของงานนิทรรศการแสดงสินค้า Bangkok RHVAC 2015

  เข้าร่วมสัมมนางาน Thailand ESCO Fair 2015

 
เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น (Eco Forum) เพื่อพัฒนาแผนแม่บทพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 3

  งานแถลงข่าวและประชุมเตรียมความพร้อมก่อนงานนิทรรศการแสดงสินค้า Bangkok RHVAC 2015

 
ไทยสินฯ ได้รับรางวัลโครงการโรงงานสีขาว ระดับ 2

  ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารจัดการคุณภาพ ISO9001: 2008

หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8